Towary niebezpieczne w transporcie drogowym. ADR 2019-2021

Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego transportu towarów niebezpiecznych. Zakres tematyczny książki obejmuje wszystkie istotne wymagania techniczne i organizacyjne niezbędne dla skutecznej ochrony ludzi i środowiska przed skutkami wypadków z udziałem ładunków niebezpiecznych.

Uwzględniono w niej stan prawny wynikający z wejścia w życie następujących przepisów: Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) wraz ze zmianami W książce omówiono wszystkie wymagania techniczne i organizacyjne majace na celu przeciwdziałanie wypadkom w transporcie towarów niebezpiecznych oraz ochrone tych towarów przed działaniami terrorystycznymi. W oparciu o usystematyzowana analizę zagrożeń, dokonano w niej przeglądu skutecznych metod ograniczania ryzyka dla ludzi i srodowiska oraz wskazano właściwe sposoby przygotowania ładunku i realizacji przewozu.

Obecna, siódma edycja książki ma formę łatwego w użyciu poradnika, który umożliwia:

  • dostęp do uaktualnionego wykazu towarów niebezpiecznych w językach polskim, angielskim, niemieckim, i rosyjskim, poszerzonego o opisy ich właściwości fizykochemicznych
  • precyzyjne określenie wymagań transportowych dla dowolnego towaru niebezpiecznego z uwzględnieniem jego ilości i sposobu przewozu;
  • poznanie podstaw prawnych każdego wymagania;
  • skorzystanie z odstępstw i zwolnień zmniejszających w istotny sposób koszty ponoszone przez uczestników przewozu;
  • sporządzenie dokumentu przewozowego i instrukcji pisemnej dla kierowcy;
  • przygotowanie "planu ochrony" towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

Spis Treści

0.Jak korzystać z książki.
1. TOWARY NIEBEZPIECZNE JAKO PRZEDMIOT REGULACJI
2. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
3. OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
4. PAKOWANIE
5. OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁKI
6. ZWOLNIENIA Z WYMAGAŃ TRANSPORTOWYCH
7. DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS PRZEWOZU
8. SPOSOBY PRZEWOZU
8.1 PRZEWÓZ w sztukach przesyłki
8.2 PRZEWÓZ luzem
8.3 PRZEWÓZ w cysternach
9.1 POJAZD - oznakowanie
9.2 POJAZD - wyposażenie awaryjne
9.3 POJAZD - konstrukcja
10. UDZIAŁ W RUCHU DROGOWYM
11. SZKOLENIE KIEROWCÓW I INNYCH OSÓB
12. TRANSPORT MULTIMODALNY
13. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
14. WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
14.1 Jak korzystać z wykazów
14.2 Znaczenie podstawowych numerów zagrożeń
14.3 Wykaz numeryczny (zawiera opisy właściwości towarów)
14.4 Wykaz alfabetyczny (polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
14.3 Przepisy szczególne

ANEKS 1 PRZEPISY
ANEKS 2 WYBRANE ZAGADNIENIA DOT. WSPÓŁPRACY KIEROWCÓW ZE SŁ. RATOWNICZYMI ORAZ PODST. STOSOWANIA GAŚNIC PROSZKOWYCH
ANEKS 3 WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH KLASY 7
ANEKS 4 SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH POJĘĆ
ANEKS 5 PRZYDATNE ADRESY I NUMERY TELEFONÓW

>>ZAMÓW